27.9 C
Corfu
Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου, 2023

“Family εν κινήσει” στο ό,τι αγαπώ

Ένα πρόγραμμα γυμναστικής ειδικά προσαρμοσμένο σε οικογένειες με μικρά παιδάκια Ένα εξαιρετικά διασκεδαστικό πρόγραμμα για γονείς και παιδιά 2 έως 4 ετών που συνδυάζει μυϊκή...

Ξεκινά το πρόγραμμα Μουσικοκινητικής Αγωγής στο Ιόνιο Ωδείο

Ξεκινά αυτή την εβδομάδα το πρόγραμμα Μουσικοκινητικής Αγωγής στο Ιόνιο Ωδείο. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά παιδιά ηλικίας 4-7 ετών. Μουσικοκινητική αγωγή είναι η συνάντηση της...

Βόλτα στην Κέρκυρα με ένα «γλυκό στο χέρι» με την υπογραφή του «Παπαγιώργη»

Παπαγιώργης street- dessert project: το γλυκό που έχει νόημα και όνομα Από τις πιο κλασικές καλοκαιρινές αναμνήσεις είναι το πέρασμα από τον Παπαγιώργη για παγωτό....

Η Κέρκυρα της Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Οι… πολίτες Κέρκυρας αποκαλύπτουν τη ματιά τους για τον τόπο τους μέσα από 10 Q&A. Επιμέλεια: Άκης Ρίζος WHO IS WHO: Είμαι η Ρόδη, Επτανήσια γέννημα και θρέμμα, επηρεασμένη...

Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο: «Ανέγερση Κτιρίου Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ι.Π.»

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία, προκηρύσσει διαγωνισμό ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ι.Π.» με προεκτιμώμενη αμοιβή 12.300.000,00 € + ΦΠA 24%  (CPV: 45214400-4 – Κατασκευαστικές εργασίες για κτήρια πανεπιστημίου).

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132,  Κέρκυρα

(κωδικός NUTS: EL622) Τηλέφωνο: 26610-87652, fax 26610-87632, ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ionio.gr, e-mail: dty@ionio.gr

Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Ταχ. Διεύθυνση: Ι. Θεοτόκη 72, 49132,  Κέρκυρα

Αρμόδια υπάλληλος: κα Αικατερίνη Παπακωνσταντίνου (Αρχιτέκτων Μηχανικός), τηλ. 26610-87652, fax 26610-87632, e-mail: dty@ionio.gr

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής με γενική διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.ionio.gr  (Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (CPV: 45214400-4)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος του έργου είναι «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ι.Π.» και τόπος παροχής το ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ στην Κέρκυρα.

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η κατασκευή του νέου κτιριακού συγκροτήματος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, που θα ανεγερθεί σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Περιλαμβάνει την πλήρη, από κάθε άποψη, εκτέλεση των εργασιών αντιστήριξης, των στατικών, αρχιτεκτονικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, ώστε να παραδοθεί έτοιμο για πλήρη και ασφαλή λειτουργία.

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

Προεκτιμώμενη Αμοιβή: 12.300.000,00 € (με αναθεώρηση) + ΦΠΑ 24%

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δύο χρόνια από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης εκείνο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της Διακήρυξης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10/02/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

 Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16/02/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00  π.μ.

 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α Διαγωνισμού 185569), σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Οι προσφορές θα ισχύουν για δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό μπορείτε να δείτε ΕΔΩ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

“Family εν κινήσει” στο ό,τι αγαπώ

Ένα πρόγραμμα γυμναστικής ειδικά προσαρμοσμένο σε οικογένειες με μικρά παιδάκια Ένα εξαιρετικά διασκεδαστικό πρόγραμμα για γονείς και παιδιά 2 έως 4 ετών που συνδυάζει μυϊκή...

Ξεκινά το πρόγραμμα Μουσικοκινητικής Αγωγής στο Ιόνιο Ωδείο

Ξεκινά αυτή την εβδομάδα το πρόγραμμα Μουσικοκινητικής Αγωγής στο Ιόνιο Ωδείο. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά παιδιά ηλικίας 4-7 ετών. Μουσικοκινητική αγωγή είναι η συνάντηση της...

Βόλτα στην Κέρκυρα με ένα «γλυκό στο χέρι» με την υπογραφή του «Παπαγιώργη»

Παπαγιώργης street- dessert project: το γλυκό που έχει νόημα και όνομα Από τις πιο κλασικές καλοκαιρινές αναμνήσεις είναι το πέρασμα από τον Παπαγιώργη για παγωτό....

Η Κέρκυρα της Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Οι… πολίτες Κέρκυρας αποκαλύπτουν τη ματιά τους για τον τόπο τους μέσα από 10 Q&A. Επιμέλεια: Άκης Ρίζος WHO IS WHO: Είμαι η Ρόδη, Επτανήσια γέννημα και θρέμμα, επηρεασμένη...

Γιαννιώτης και Φέρτμαν συναντήθηκαν στην Κέρκυρα 7 χρόνια μετά την κούρσα στο Ρίο

Ο «χρυσός» και ο «αργυρός» ολυμπιονίκης του 2016, αντάμωσαν στη Κέρκυρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ανοιχτής θάλασσας που πραγματοποιείται στο νησί. Στις 16 Αυγούστου...