10.9 C
Corfu
Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, 2023

Δωρεάν Μεταπτυχιακό απ’ το Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ του Ιονίου Πανεπιστημίου

Πρόγραμμα τριών εξαμήνων, υπό τον θεματικό τίτλο «Πολιτική, γλώσσα και διαπολιτισμική επικοινωνία», δηλώσεις έως τις 2 Οκτωβρίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μεταπτυχιακών Σπουδών, δωρεάν φοίτησης, υπό τον τίτλο, «Πολιτική, γλώσσα και διαπολιτισμική επικοινωνία» (Master of Arts in Politics, Language and Intercultural Communication) και κατάληξη την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στo οικείο πεδίο, οργανώνει το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης – Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ του προγράμματος είναι τρία εξάμηνα, με υποχρεωτική την παρακολούθηση του συνόλου των διδακτικών, ερευνητικών και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων για τα δύο πρώτα. Σ’ αυτά, χειμερινό και εαρινό εξάμηνο πρώτου έτους, οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν σεμιναριακά μαθήματα, ενώ στο χειμερινό εξάμηνο του δεύτερου έτους θα εκπονήσουν Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Στο τέλος των σπουδών κάθε φοιτητής οφείλει να έχει συγκεντρώσει συνολικά 90 πιστωτικές μονάδες (από 30 σε κάθε εξάμηνο).

Η ΓΛΩΣΣΑ διδασκαλίας είναι η ελληνική. Ως, δε, στόχος του Π.Μ.Σ. περιγράφεται «η εξοικείωση των φοιτητών με μεθόδους Ανάλυσης Λόγου για τη μελέτη και ανάλυση σημαντικών πολιτικών και κοινωνικών φαινομένων και των παραμέτρων που τα προκαλούν, καθώς και η ενασχόληση με ζητήματα που συνδυάζουν τη γλώσσα ως εργαλείο με έννοιες όπως η κοινωνία, η ισχύς, η εθνικότητα / εθνοτικότητα, η περιθωριοποίηση, η επαφή γλωσσών και πολιτισμών κ.ά., προκειμένου να προσεγγίσουν κοινωνικο-πολιτικά ζητήματα μέσα από νέες οπτικές γωνίες και να φωτίσουν ευρύτερες διαστάσεις τους».

► Θα γίνουν δεκτοί έως 20 φοιτητές. Πτυχιούχοι Μετάφρασης, Διεθνών Σχέσεων, Νομικής, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, Ευρωπαϊκών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών, Πολιτισμικών Σπουδών, Θετικών Επιστημών, Φιλολογικών Σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης, δεκτοί απόφοιτοι Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή άλλων παραγωγικών σχολών, διπλωματικοί υπάλληλοι, ανώτεροι και ανώτατοι υπάλληλοι υπουργείων εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. Πτυχιούχοι εξωτερικού γίνονται, τέλος, δεκτοί υπό τον όρο να έχει αναγνωρισθεί το πτυχίο τους από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ως ισότιμο και αντίστοιχο.

►Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων πραγματοποιείται κατ’ αρχάς με αξιολόγηση του ατομικού φακέλου που θα υποβάλουν (βλ. δικαιολογητικά) και στη συνέχεια με γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις και συνέντευξη.

►Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι: Κοινωνιογλωσσολογία (γραπτή εξέταση), Διαπολιτισμική επικοινωνία (γραπτή εξέταση), Επικαιρότητα στη διεθνή πολιτική (γραπτή εξέταση). Ενδεικτική βιβλιογραφία για κάθε μάθημα ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Η προφορική συνέντευξη διενεργείται ενώπιον επιτροπής, η οποία ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής του ΠΜΣ.

►Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να υποβάλουν στην Γραμματεία του Προγράμματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α). Αίτηση (αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος).

β). Αντίγραφο πτυχίου.

γ). Πίνακα αναλυτικής βαθμολογίας όλων των προπτυχιακών μαθημάτων.

δ). Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης μιας τουλάχιστον από τις εξής ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική ή γερμανική. Η πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται από την υποβολή πτυχίου γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 και άνω. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ, καθώς και πτυχίο μιας ξένης γλώσσας, ως ανωτέρω. Σε περίπτωση που είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, το πτυχίο αυτό επέχει θέση πιστοποιητικού επάρκειας της ελληνικής γλώσσας

ε). Αποδεικτικά για ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ.

στ). Βιογραφικό σημείωμα.

ζ). Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ ή από διδάσκοντες ξένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων (στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα).

η). Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Υποψήφιος που δεν καταθέσει εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη των εξετάσεων τον φάκελο με τα ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα συμμετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης.

►Οι φάκελοι των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ έως και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και ώρα 12.00 το μεσημέρι, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας, Γραμματεία ΠΜΣ «Γλώσσα, Πολιτική και Διαπολιτισμική Επικοινωνία», Πλ. Χρήστου Τσιριγώτη (Κτίριο Γαληνός), 49100 Κέρκυρα.

►Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν από τις 19 έως τις 21 Οκτωβρίου. Ο κατάλογος των υποψηφίων και το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων θα αναρτηθούν έως την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου, στον πίνακα ανακοινώσεων του ΠΜΣ, στο κτίριο Γαληνός (πλατεία Χρ. Τσιριγώτη) στην Κέρκυρα καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του ΠΜΣ. Ο τρόπος εξετάσεων θα ανακοινωθεί εγκαίρως.

►Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα ανακοινωθούν έως την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 (θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του ΠΜΣ και θα καταχωρισθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του ΠΜΣ).

►Τα μαθήματα του Προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου.

► Για περισσότερες πληροφορίες: Μωραΐτη Ελένη / Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26610-87225 / E-mail: pms-polico@ionio.gr.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ